cách hạ sốt bằng chanh cho người lớn

Hệ thống Nhà Thuốc Việt
SỨC KHỎE CHO GIA ĐÌNH VIỆT

Bạn đang xem: cách hạ sốt bằng chanh cho người lớn

Bài vi&#7871t &#273&#432&#7907c th&#7921c hi&#7879n b&#7903i D&#432&#7907c s&#297 Nguy&#7877n Ti&#7871n D&#361ng

S&#7889t là m&#7897t ph&#7843n &#7913ng c&#7911a c&#417 th&#7875 nh&#7857m ch&#7889ng l&#7841i những y&#7871u t&#7889 với h&#7841i t&#7915 phía bên ngoài. Thông th&#432&#7901ng, s&#7889t là m&#7897t bi&#7875u hi&#7879n với l&#7907i mang lại c&#417 th&#7875, mang lại th&#7845y h&#7879 mi&#7877n d&#7883ch &#273ang b&#7843o v&#7879 c&#417 th&#7875 hi&#7879u qu&#7843. Tuy nhiên, n&#7871u s&#7889t vượt lên trước cao hoặc kéo dãn với th&#7875 tạo nên nhi&#7873u khó khăn ch&#7883u mang lại c&#417 th&#7875.

&#272&#7875 gom h&#7841 s&#7889t mang lại tr&#7867, nhập dân gian tham với nhi&#7873u cơ hội h&#7841 s&#7889t hi&#7879u qu&#7843 mang lại c&#7843 ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em, ví d&#7909 nh&#432 m&#7897t s&#7889 cơ hội h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh. V&#7853y th&#7921c h&#432 vi&#7879c h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh với th&#7921c s&#7921 hi&#7879u qu&#7843 nh&#432 l&#7901i &#273&#7891n? Hãy nằm trong thám thính hi&#7875u qua loa bài bác vi&#7871t d&#432&#7899i &#273ây c&#7911a Nhà thu&#7889c Vi&#7879t công ty chúng tôi.

Cách h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh hi&#7879u qu&#7843 mang lại ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em

S&#7889t là gì?

S&#7889t là m&#7897t ph&#7843n &#7913ng tâm sinh lý bình th&#432&#7901ng c&#7911a c&#417 th&#7875. S&#7921 gia t&#259ng đằm thắm nhi&#7879t Khi b&#7883 s&#7889t gom kích ho&#7841t h&#7879 th&#7889ng mi&#7877n d&#7883ch nh&#7857m ch&#7889ng l&#7841i tình tr&#7841ng nhi&#7877m trùng và những b&#7879nh t&#7853t không giống. Thông th&#432&#7901ng, s&#7889t s&#7869 t&#7921 kh&#7887i trong khoảng m&#7897t tu&#7847n.

N&#7871u s&#7889t vượt lên trước cao, ho&#7863c kéo dãn vượt lên trước m&#7897t tu&#7847n, ho&#7863c xu&#7845t hi&#7879n những tri&#7879u ch&#7913ng nh&#432 teo gi&#7853t, mê mẩn, tất cả chúng ta c&#7847n &#273&#7871n b&#7879nh vi&#7879n &#273&#7875 &#273&#432&#7907c ch&#7849n &#273oán và ch&#7919a tr&#7883 k&#7883p th&#7901i.

 

S&#7889t là s&#7921 gia t&#259ng đằm thắm nhi&#7879t c&#7911a c&#417 th&#7875 nh&#7857m rời nhi&#7877m trùng

Có nên s&#7917 d&#7909ng chanh &#273&#7875 h&#7895 tr&#7907 h&#7841 s&#7889t mang lại ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em không?

Theo dân gian tham, chanh th&#432&#7901ng &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng &#273&#7875 gom h&#7841 s&#7889t, tuy vậy tất cả chúng ta c&#7847n hi&#7875u r&#7857ng, chanh ko th&#7921c s&#7921 gom &#273i&#7873u tr&#7883 c&#417n s&#7889t, hoặc những b&#7879nh t&#7853t tạo nên tình tr&#7841ng s&#7889t. U&#7889ng n&#432&#7899c chanh, ho&#7863c s&#7917 d&#7909ng những li&#7879u pháp tẩm quất ho&#7863c ch&#432&#7901m n&#432&#7899c chanh bên trên domain authority với th&#7875 gom thực hiện gi&#7843m tri&#7879u ch&#7913ng và gom b&#7841n c&#7843m th&#7845y d&#7877 ch&#7883u h&#417n.

Ngoài rời khỏi, nhập n&#432&#7899c chanh với ch&#7913a nhi&#7873u ch&#7845t ch&#7889ng oxy hoá m&#7841nh m&#7869 là Vi-Ta-Min C, nên u&#7889ng nhi&#7873u n&#432&#7899c chanh gom t&#259ng c&#432&#7901ng mi&#7877n d&#7883ch, c&#361ng nh&#432 gom b&#7893 sung l&#432&#7907ng n&#432&#7899c &#273ã th&#7845t bay mang lại c&#417 th&#7875 Khi b&#7883 s&#7889t. Mé c&#7841nh &#273ó, v&#7883 chua c&#7911a chanh c&#361ng gom kích ứng ti&#7871t nhi&#7873u n&#432&#7899c b&#7885t và t&#259ng s&#7843n xu&#7845t n&#432&#7899c b&#7885t, gom thực hiện d&#7883u c&#417n &#273au nhập viêm h&#7885ng - m&#7897t tri&#7879u ch&#7913ng th&#432&#7901ng g&#7863p Khi b&#7883 s&#7889t.

Nh&#432 v&#7853y, tất cả chúng ta nên s&#7917 d&#7909ng chanh &#273&#7875 h&#7895 tr&#7907 Khi b&#7883 s&#7889t.

>>> &#272&#7875 bi&#7871t tăng v&#7873 những cơ hội h&#7841 s&#7889t ko người sử dụng thu&#7889c không giống, tham ô kh&#7843o bài vi&#7871t sau.

>>> &#272&#7875 bi&#7871t tăng v&#7873 những lo&#7841i trái ngược cây tuy nhiên ng&#432&#7901i b&#7883 s&#7889t nên &#259n, coi thêm bài vi&#7871t sau.

Nên s&#7917 d&#7909ng n&#432&#7899c chanh &#273&#7875 h&#7895 tr&#7907 Khi b&#7883 s&#7889t

Gi&#7899i thi&#7879u m&#7897t s&#7889 cơ hội h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh hi&#7879u qu&#7843 mang lại ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em

D&#432&#7899i &#273ây, Nhà thu&#7889c Vi&#7879t van gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n m&#7897t s&#7889 cơ hội h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh hi&#7879u qu&#7843 mang lại ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em &#273&#7875 b&#7841n tham ô kh&#7843o. C&#7909 th&#7875 nh&#432 sau:

1/ Cách h&#7841 s&#7889t b&#7857ng u&#7889ng n&#432&#7899c Chanh v&#7899i M&#7853t ong

 • Gi&#7899i thi&#7879u: N&#432&#7899c chanh là m&#7897t lo&#7841i th&#7913c u&#7889ng gom t&#259ng c&#432&#7901ng mi&#7877n d&#7883ch hi&#7879u qu&#7843 &#273&#7875 b&#7841n h&#7841 s&#7889t nhanh gọn. Thêm m&#7853t ong &#273&#7875 d&#7877 u&#7889ng h&#417n.
 • Cách th&#7921c hi&#7879n: R&#7917a s&#7841ch và c&#7855t &#273ôi qu&#7843 chanh trở thành nhị n&#7917a. Rót n&#432&#7899c rét nhập kho&#7843ng phụ vương ph&#7847n t&#432 c&#7889c n&#432&#7899c, l&#7847n l&#432&#7907t v&#7855t t&#7915ng n&#7917a qu&#7843 chanh mang lại t&#7899i Khi h&#7871t n&#432&#7899c. Khu&#7845y &#273&#7873u. U&#7889ng t&#7915ng ng&#7909m nh&#7887 mang lại t&#7899i Khi h&#7871t. Có th&#7875 tăng m&#7853t ong nhập mang lại d&#7877 u&#7889ng h&#417n. M&#7895i ngày nên u&#7889ng t&#7915 1 &#273&#7871n 2 c&#7889c n&#432&#7899c chanh.

2/ Cách h&#7841 s&#7889t b&#7857ng u&#7889ng n&#432&#7899c Chanh v&#7899i M&#7853t ong và G&#7915ng

 • Gi&#7899i thi&#7879u: N&#432&#7899c chanh là m&#7897t lo&#7841i th&#7913c u&#7889ng gom t&#259ng c&#432&#7901ng mi&#7877n d&#7883ch hi&#7879u qu&#7843 &#273&#7875 b&#7841n h&#7841 s&#7889t nhanh gọn. Thêm G&#7915ng &#273&#7875 t&#259ng tác d&#7909ng, vì thế G&#7915ng với ch&#7913a nhi&#7873u ch&#7845t kháng khu&#7849n, kháng virus m&#7841nh m&#7869, gom hi&#7879p &#273&#7891ng tăng tác d&#7909ng c&#7911a Chanh.
 • Cách th&#7921c hi&#7879n: R&#7917a s&#7841ch và c&#7855t &#273ôi qu&#7843 chanh trở thành nhị n&#7917a. L&#7845y kho&#7843ng nhị c&#7911 g&#7915ng, c&#7855t v&#7887, thái trở thành t&#7915ng lát và mang lại nhập c&#7889i chày xay nhuy&#7877n l&#7845y n&#432&#7899c. Rót n&#432&#7899c &#7845m nhập phụ vương ph&#7847n t&#432 c&#7889c n&#432&#7899c, l&#7845y nhị n&#7917a qu&#7843 chanh v&#7855t nhập, khu&#7845y &#273&#7873u. Cho m&#7897t thìa n&#432&#7899c c&#7889t G&#7915ng và m&#7897t &#273&#7871n nhị thìa m&#7853t ong nhập. Khu&#7845y k&#7929 m&#7897t l&#7847n n&#7919a và th&#432&#7903ng th&#7913c. Nên u&#7889ng t&#7915 m&#7897t &#273&#7871n nhị c&#7889c m&#7897t ngày.

N&#432&#7899c Chanh v&#7899i M&#7853t ong và G&#7915ng gom h&#7841 s&#7889t hi&#7879u qu&#7843

3/ Cách h&#7841 s&#7889t b&#7857ng ch&#432&#7901m n&#432&#7899c Chanh rét t&#7841i vùng b&#7855p chân

 • Gi&#7899i thi&#7879u: M&#7897t bài bác thu&#7889c dân gian tham gom h&#7841 s&#7889t nhanh chóng là ch&#432&#7901m n&#432&#7899c chanh rét t&#7841i vùng b&#7855p chân. Thông qua loa vi&#7879c ch&#432&#7901m này, đằm thắm nhi&#7879t th&#432&#7901ng s&#7869 gi&#7843m xu&#7889ng vài ba &#273&#7897 nhập kho&#7843ng 15 phút.
 • Cách th&#7921c hi&#7879n:
  • B&#432&#7899c 1: &#272&#7893 n&#432&#7899c rét nhập mang lại t&#7899i Khi &#273&#7847y m&#7897t n&#7917a nhập m&#7897t chi&#7871c chén con cái.
  • B&#432&#7899c 2: L&#7847n l&#432&#7907t l&#7845y những qu&#7843 chanh rời khỏi và v&#7855t l&#7845y n&#432&#7899c nhập chi&#7871c chén &#7903 bên trên (L&#432u ý: b&#7841n c&#361ng với th&#7875 người sử dụng gi&#7845m táo &#273&#7875 thay cho th&#7871 n&#7871u không tồn tại s&#7861n chanh).
  • B&#432&#7899c 3: L&#7845y những lo&#7841i kh&#259n m&#7863t, kh&#259n vệ sinh chén &#273&#297a hoặc những lo&#7841i t&#7845t cốt tông &#273ã c&#7855t ph&#7847n ngón chân mang lại nhập chén n&#432&#7899c và v&#7855t nh&#7865 &#273&#7875 lo&#7841i b&#7887 ph&#7847n th&#7915a.
  • B&#432&#7899c 4: Qu&#7845n những lo&#7841i kh&#259n ho&#7863c t&#7845t &#7903 bên trên xung quanh b&#7855p chân. &#272&#7863t ng&#432&#7901i b&#7883 s&#7889t n&#7857m bên trên gi&#432&#7901ng, phía d&#432&#7899i với lót kh&#259n &#273&#7875 rời chão b&#7849n rời khỏi gi&#432&#7901ng.
  • B&#432&#7899c 5: Cho ng&#432&#7901i b&#7883 s&#7889t &#273&#7855p ch&#259n &#273&#7875 gi&#7919 &#7845m, c&#361ng nh&#432 gom ph&#7847n n&#432&#7899c chanh &#273&#432&#7907c th&#7849m th&#7845u trọn vẹn bên trên domain authority ng&#432&#7901i b&#7883 s&#7889t và thô &#273i. Ch&#7901 kho&#7843ng đôi mươi &#273&#7871n một phần hai tiếng là ph&#432&#417ng pháp &#273&#432&#7907c th&#7921c hi&#7879n xong xuôi.

Các l&#432u ý Khi th&#7921c hi&#7879n h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh

Chúng tớ &#273&#7873u bi&#7871t r&#7857ng, b&#7845t c&#7913 &#273i&#7873u gì c&#7847n ph&#7843i th&#7921c hi&#7879n &#273úng cơ hội thì m&#7899i đem l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 t&#7889i &#432u. Nhà thu&#7889c Vi&#7879t van &#273&#432a rời khỏi m&#7897t s&#7889 l&#432u ý mang lại b&#7841n Khi h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh &#273&#7875 b&#7841n tham ô kh&#7843o:

 • U&#7889ng n&#432&#7899c chanh là cơ hội h&#7895 tr&#7907 h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh &#273&#417n gi&#7843n, không nhiều tác d&#7909ng ph&#7909 và đem l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 cao. Vì th&#7871, &#273ây &#273&#432&#7907c coi là l&#7921a ch&#7885n &#273&#7847u tay trong những cơ hội h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh tuy nhiên b&#7841n với th&#7875 áp d&#7909ng cho chính bản thân mình ho&#7863c mang lại con cái c&#7911a bản thân Khi b&#7883 s&#7889t.
 • Khi áp d&#7909ng những bi&#7879n pháp ch&#432&#7901m ho&#7863c bôi n&#432&#7899c chanh lên ng&#432&#7901i, tất cả chúng ta c&#7847n lưu ý ko &#273&#7863t lên những v&#7871t th&#432&#417ng h&#7903, những khu vực v&#7921c nh&#7841y c&#7843m c&#7911a c&#417 th&#7875, m&#7855t và m&#361i. B&#7903i vi&#7879c thực hiện nh&#432 v&#7853y với th&#7875 khi&#7871n b&#7841n và con cái c&#7911a bản thân d&#7877 g&#7863p ph&#7843i tình tr&#7841ng kích &#7913ng và khó khăn ch&#7883u, d&#7877 d&#7851n t&#7899i nh&#7919ng h&#7853u qu&#7843 n&#7863ng n&#7873 h&#417n.
 • B&#7841n c&#361ng nên l&#432u ý r&#7857ng, những bi&#7879n pháp h&#7895 tr&#7907 h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh &#273a ph&#7847n ch&#7881 với tác d&#7909ng ph&#7909 tr&#7907 trong những tr&#432&#7901ng h&#7907p s&#7889t nh&#7865. Trong tr&#432&#7901ng h&#7907p s&#7889t t&#7915 tầm &#273&#7871n n&#7863ng, t&#7889t nh&#7845t nên t&#7899i b&#7879nh vi&#7879n &#273&#7875 &#273&#432&#7907c th&#259m nhà đá, ch&#7849n &#273oán và &#273i&#7873u tr&#7883 k&#7883p th&#7901i.
 • Ngoài rời khỏi, b&#7841n c&#361ng nên b&#7893 sung tăng n&#432&#7899c mang lại tr&#7867 trải qua vi&#7879c u&#7889ng không nhiều nh&#7845t 7 &#273&#7871n 8 ly n&#432&#7899c m&#7897t ngày, ho&#7863c trải qua những lo&#7841i n&#432&#7899c trái ngược cây, n&#432&#7899c canh, súp, cháo s&#7869 gom b&#7841n và con cái c&#7911a bản thân nhanh chóng h&#7891i ph&#7909c h&#417n.
 • Bên c&#7841nh &#273ó, &#273&#7875 gom lo&#7841i b&#7887 l&#432&#7907ng nhi&#7879t d&#432 th&#7915a Khi b&#7883 s&#7889t, b&#7841n và con cái c&#7911a bản thân nên m&#7863c những lo&#7841i qu&#7847n áo tho&#7843i cái và thông thoáng, d&#7877 th&#7845m bú mớm m&#7891 hôi &#273&#7875 h&#7895 tr&#7907 đằm thắm nhi&#7879t gi&#7843m nhanh chóng h&#417n.
 • Chúng tớ c&#361ng với th&#7875 s&#7917 d&#7909ng kh&#259n d&#7845p n&#432&#7899c &#273&#7875 ch&#432&#7901m t&#7841i những v&#7883 trí tích nhi&#7873u nhi&#7879t bên trên c&#417 th&#7875 nh&#432 trán, nách ho&#7863c b&#7865n.
 • B&#7841n và con cái c&#7911a bản thân c&#361ng nên ngh&#7881 ng&#417i trọn vẹn &#273&#7875 tâm tr&#7841ng &#273&#432&#7907c tho&#7843i cái mang lại t&#7899i Khi h&#7841 s&#7889t trọn vẹn. T&#7889t nh&#7845t nên ngh&#7881 ng&#417i kho&#7843ng 1 tu&#7847n - là th&#7901i &#273i&#7875m &#273a s&#7889 những c&#417n s&#7889t ch&#7845m d&#7913t.

>>> Xem tăng cơ hội h&#7841 s&#7889t b&#7857ng n&#432&#7899c lá Tía tô mang lại tr&#7867 nhập bài vi&#7871t d&#432&#7899i &#273ây.

>>> &#272&#7875 bi&#7871t tăng v&#7873 nh&#7919ng lo&#7841i th&#7921c ph&#7849m tuy nhiên tr&#7867 b&#7883 s&#7889t nên và tránh việc &#259n, coi thêm bài vi&#7871t sau.

Xem thêm: than chì phai ra màu gì

U&#7889ng n&#432&#7899c chanh là l&#7921a ch&#7885n &#273&#7847u tay trong những cơ hội h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh

M&#7897t s&#7889 d&#7845u hi&#7879u nguy nan hi&#7875m c&#7911a s&#7889t tuy nhiên b&#7841n nên &#273i nhà đá bác bỏ s&#297

Vi&#7879c h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh &#273a ph&#7847n đem l&#7841i hi&#7879u qu&#7843 mang lại nh&#7919ng c&#417n s&#7889t nh&#7865. Khi những tri&#7879u ch&#7913ng s&#7889t ti&#7871n tri&#7875n n&#7863ng v&#7899i m&#7897t s&#7889 d&#7845u hi&#7879u nh&#432 &#273au &#273&#7847u d&#7919 d&#7897i, bu&#7891n ói và ói, &#273au nh&#7913c toàn đằm thắm, m&#7879t m&#7887i và m&#7879t m&#7887i kéo dãn, &#273&#7873u với th&#7875 là những d&#7845u hi&#7879u nguy nan hi&#7875m c&#7843nh báo. Khi &#273ó, b&#7841n nên ch&#7911 &#273&#7897ng &#273i nhà đá bác bỏ s&#297 &#273&#7875 &#273&#432&#7907c ch&#7849n &#273oán và &#273i&#7873u tr&#7883 k&#7883p th&#7901i.

&#272au &#273&#7847u d&#7919 d&#7897i Khi b&#7883 s&#7889t c&#7847n &#273i nhà đá bác bỏ s&#297

K&#7871t lu&#7853n

Trên &#273ây, Nhà thu&#7889c Vi&#7879t &#273ã phân tách s&#7867 toàn b&#7897 vấn đề v&#7873 những cơ hội h&#7841 s&#7889t b&#7857ng chanh hi&#7879u qu&#7843 mang lại ng&#432&#7901i l&#7899n và tr&#7867 em &#273&#7875 b&#7841n tham ô kh&#7843o. Nh&#432 v&#7853y, những b&#7853c thân phụ m&#7865 &#273ã với ngu&#7891n tham ô kh&#7843o quý giá chỉ &#273&#7875 ch&#259m sóc mang lại b&#7843n đằm thắm và mang lại con cái c&#7911a bản thân &#273&#432&#7907c t&#7889t h&#417n Khi b&#7883 s&#7889t. Và những b&#7853c thân phụ m&#7865 c&#361ng &#273&#7915ng quên l&#432u ý những d&#7845u hi&#7879u nguy nan hi&#7875m c&#7847n t&#7899i b&#7879nh vi&#7879n &#273&#7875 &#273&#432&#7907c nhà đá và &#273i&#7873u tr&#7883 k&#7883p th&#7901i nhé!

Cám &#417n Quý &#272&#7897c gi&#7843 &#273ã quan hoài và bám theo dõi bài bác vi&#7871t bên trên &#273ây c&#7911a công ty chúng tôi. Chúc b&#7841n luôn luôn với nhi&#7873u s&#7913c kho&#7867 và thành công xuất sắc h&#417n nhập cu&#7897c s&#7889ng! Hãy liên h&#7879 những D&#432&#7907c s&#297 T&#432 v&#7845n c&#7911a công ty chúng tôi n&#7871u còn b&#7845t k&#7923 th&#7855c m&#7855c nào là.

---------------------------------------------

>>> Xem tăng s&#7843n ph&#7849m tương quan <<<

Viên s&#7911i h&#7841 s&#7889t Paracetamol 500

MUA NGAY

   ---------------------------------------------

H&#7879 th&#7889ng Nhà thu&#7889c Vi&#7879t luôn luôn s&#7861n sàng ph&#7909c v&#7909 và &#273&#7891ng hành vì thế s&#7913c kh&#7887e c&#7911a b&#7841n và gia &#273ình!

• Website: https://radioonline.vn

• Hotline/Zalo: 0985508450

• Fanpage: https://fb.com/hethongnhathuocviet

• &#272&#7883a ch&#7881 Trụ sở 1: S&#7889 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, TP HCM

• &#272&#7883a ch&#7881 Trụ sở 2: S&#7889 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, TP HCM

Tin tức mới mẻ nhất

Tin tức nổi bật

Website chủ yếu th&#7913c c&#7911a H&#7879 Th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t. Hotline: 0985508450, Zalo: 033 7250577, Email: [email protected]

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, TP. Sài Gòn &#272T: 08. 39561247

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, TP. HCM

Thông tin cậy bên trên trang web ch&#7881 với tính tham ô kh&#7843o, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c ph&#7843i tuân bám theo s&#7921 h&#432&#7899ng d&#7851n c&#7911a bác bỏ s&#297.

Xem thêm: quận 4 thành phố hồ chí minh

Không t&#7921 áp d&#7909ng những vấn đề bên trên trang web này &#273&#7875 t&#7921 ch&#7919a b&#7879nh.

thu&#7889c gi&#7843m cân |  collagen |  n&#7845m linh chi  |  Sâm Ng&#7885c Linh  |  Sâm Hàn Qu&#7889c

DMCA.com Protection Status